budova mp kanal

Spoločnosť MP KANAL service s.r.o. vznikla v roku 2011 ako nástupca podnikateľských aktivít Matúša Putnockého.

Hlavnou činnosťou spoločnosti sú:

  • Kanalizačné služby
  • Stavebná činnosť

Spoločnosť v rámci svojich podnikateľských aktivít pôsobí na území celého východoslovenského a z časti stredoslovenského regiónu, so stálymi prevádzkami v mestách Prešov, Humenné a Poprad.

Profesionálne technické a personálne kapacity sú rozhodujúcim faktorom pri uplatnení sa v konkurenčnom podnikateľskom prostredí. Spoločnosť kladie vysoký dôraz na neustále sa zlepšovanie, čoho dôkazom je nárast nových a spokojných obchodných partnerov.

Politika spoločnosti MP KANAL service s.r.o. Prešov

Víziou spoločnosti na základe rastu a neustáleho zlepšovania sa je zaujať dominantné postavenie na trhu v Prešovskom a Košickom kraji v poskytovaní komplexných služieb v oblasti čistenia, monitorovania kanalizácií, výstavby, opráv kanalizačného a vodovodného potrubia.

Pre naplnenie vízie sa vedenie spoločnosti zaviazalo:

  • Trvalo zlepšovať zavedený systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pravidelným monitorovaním nebezpečenstiev, ich elimináciou a znižovaním rizík.
  • Plánovať nákup takých zariadení, aby v oblasti služieb čistenia kanalizácií spoločnosť pre zákazníkov rozširovala svoje poskytované služby.
  • Neustále viesť aktívnu komunikáciu formou konzultácii a spoluúčasti pracovníkov a zástupcov zamestnancov ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a kvality poskytovaných služieb.
  • Dodržiavať legislatívne a iné záväzné aplikovateľné požiadavky a robiť všetko preto, aby boli naplnené potreby a očakávania zákazníkov.
  • Zabezpečiť optimálne pracovné prostredie pre zamestnancov a dodávateľov tak, aby poskytovali služby s nadšením, na profesionálnej úrovni a v prostredí, ktoré je pre nich bezpečné.
  • Pri vykonávaní poskytovaných služieb trvale predchádzať zraneniam a poškodeniam zdravia zamestnancov a dodávateľov, zaistením bezpečných a zdravých pracovných podmienok, ktorí poskytujú služby v našom mene a chrániť životné prostredie tak, aby bola zabezpečená prevencia znečisťovania.
  • Pravidelne monitorovať, merať a analyzovať procesy tak, aby sa preukázalo trvalé zlepšovanie vykonávaných služieb, trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP a trvalé zlepšovanie environmentálneho správania.

Prešov, 15. 2. 2022

Matúš Putnocký, konateľ spoločnosti

Enviromentálna politika

Certifikáty

ISO 14001:2015 EN

ISO 14001:2015 EN

ISO 14001:2015 SK

ISO 14001:2015 SK

ISO 45001:2018 EN

ISO 45001:2018 EN

ISO 45001:2018 SK

ISO 45001:2018 SK

ISO 9001:2015 EN

ISO 9001:2015 EN

ISO 9001:2015 SK

ISO 9001:2015 SK