tlakove skusky

Skúšky tesností kanalizácii a tlakové skúšky vodovodov realizujeme v zmysle platnej legislatívy.

  • Skúška tesností gravitačných kanalizačných potrubí sa riadi normou STN EN1610 „Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí stôk“
  • Tlaková skúška vodovodných potrubí sa vykonáva v zmysle platných noriem STN 75 5911 „Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia“ a STN EN 805 (75 5403) „Vodárenstvo-požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov“