auto-thumb-2Naša spoločnosť sa zaoberá problematikou verejnoprospešných služieb a odpadového hospodárstva. Poskytujeme komplexné služby v oblasti čistenia, monitorovania kanalizácií a výstavby a opráv kanalizačného a vodovodného potrubia. Tím MP KANAL service, s.r.o. tvoria odborne vyškolení zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Na prvom mieste je pre nás spokojnosť zákazníka a preto kladieme dôraz na vysoko profesionálny prístup a kvalitu poskytovaných služieb. Všetky činnosti vykonávame tak, aby v plnej miere spĺňali požiadavky klienta.Politika spoločnosti MP KANAL service s.r.o. Prešov

Víziou spoločnosti na základe rastu a neustáleho zlepšovania sa je zaujať dominantné postavenie na trhu v Prešovskom a Košickom kraji v poskytovaní komplexných služieb v oblasti čistenia, monitorovania kanalizácií, výstavby, opráv kanalizačného a vodovodného potrubia.

Pre naplnenie vízie sa vedenie spoločnosti zaviazalo:

  • Trvalo zlepšovať zavedený systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pravidelným monitorovaním nebezpečenstiev, ich elimináciou a znižovaním rizík.
  • Plánovať nákup takých zariadení, aby v oblasti služieb čistenia kanalizácií spoločnosť pre zákazníkov rozširovala svoje poskytované služby.
  • Neustále viesť aktívnu komunikáciu formou konzultácii a spoluúčasti pracovníkov a zástupcov zamestnancov ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a kvality poskytovaných služieb.
  • Dodržiavať legislatívne a iné záväzné aplikovateľné požiadavky a robiť všetko preto, aby boli naplnené potreby a očakávania zákazníkov.
  • Zabezpečiť optimálne pracovné prostredie pre zamestnancov a dodávateľov tak, aby poskytovali služby s nadšením, na profesionálnej úrovni a v prostredí, ktoré je pre nich bezpečné.
  • Pri vykonávaní poskytovaných služieb trvale predchádzať zraneniam a poškodeniam zdravia zamestnancov a dodávateľov, zaistením bezpečných a zdravých pracovných podmienok, ktorí poskytujú služby v našom mene a chrániť životné prostredie tak, aby bola zabezpečená prevencia znečisťovania.
  • Pravidelne monitorovať, merať a analyzovať procesy tak, aby sa preukázalo trvalé zlepšovanie vykonávaných služieb, trvalé zlepšovanie výkonnosti BOZP a trvalé zlepšovanie environmentálneho správania.

Prešov, 8. 1. 2021

Matúš Putnocký, konateľ spoločnosti

Web dizajn: Marlow Design