Vykonávame všetky činnosti súvisiace s údržbou vodovodných potrubí pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky vodovodných sietí.

Oprava vodovodných potrubí

Pri zistení potreby opravy vodovodného potrubia je možné použiť viacero spôsobov opravy v závislosti od miery poškodenia vodovodného potrubia. Dôraz kladieme na návrh metódy opráv, aby pre našich zákazníkov bola realizácia opravy vodovodného potrubia rýchla a finančne nenáročná a pritom minimálne zasiahla do plynulosti prevádzky a životného prostredia. Pred samotným vypracovaním návrhu sa realizuje podrobná prehliadka pre odhalenie všetkých zmien na vodovodnom potrubí, definujú sa miesta opravy, presného smeru potrubia, umiestnenia trasových uzáverov a napojenia jednotlivých domových prípojok, aby sa zmapovali technické podmienky realizácie opravy vodovodného potrubia a zabezpečil sa tiež plynulý harmonogram prác.

Pokládka nových vodovodných potrubí

vodovodne-potrubiePonúkame komplexné služby pri pokládke nových vodovodných potrubí. Našim zákazníkom vypracujeme projektovú dokumentáciu pre potreby zabezpečenia územného rozhodnutia a stavebného povolenia a vypracovanie prevádzkových poriadkov, štúdií a technických návrhov. Realizácie pokládky vodovodného potrubia musí vychádzať z dokonalého poznania a situovania v teréne, aby vodovodné potrubie spĺňalo všetky kvalitatívne a kvantitatívne technické parametre kladené na bezporuchovú prevádzku. Vo finálnej fáze sa zabezpečuje realizácia pokládky vodovodného potrubia a jeho uvedenia do prevádzky.

Čistenie vodovodných potrubí tlakovou vodou

Pre zabezpečenie plynulej prevádzky vodovodného potrubia je potrebné zaisťovať a udržiavať jeho prietok na požadovanej technickej úrovni. V prípade upchatia vodovodného potrubia, prípadne zníženia priepustnosti zabezpečujeme čistenie vodovodných potrubí tlakovou vodou. Tento spôsob čistenia vodovodné potrubia zlepšuje prietok a kvalitu vody.

Čistenie vodojemov

Vykonávame a sme odborne spôsobilí na čistenie, deinfekciu a opravu vodojemov.

Web dizajn: Marlow Design